Z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a touto cestou bychom vám chtěli předat důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Family hotels, s.r.o. se sídlem Velflinská ev. 15, 362 36 Pernink, IČ 04867483 zpracovává tyto osobní údaje.

U vašich pobytů v našem hotelu:

kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě, kterou jste vyplnili při započetí svého pobytu v našem hotelu:
jméno a příjmení, příp. titul,
datum narození,
adresa trvalého pobytu,
telefonní a e-mailové spojení.
Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje vyplněné v registrační kartě na základě právního vztahu mezi vámi a naší společností, jejíž předmětem je poskytování ubytovacích, stravovacích apod. souvisejících služeb. Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání vašich kontaktních údajů a údajů o vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme,
právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
v případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Scroll Up